featured image

Đăng ký tham gia chương trình tăng tốc

Chương trình tăng tốc được triển khai theo ‘Chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển bền vững và mạnh mẽ cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024’, hỗ trợ lên đến 400 triệu đồng cho một dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.