Canopy Nepal

*Chủ dự án: Roshan Kumar Bhatt

Canopy Nepal là dự án của một nhóm thanh niên mang tầm nhìn làm việc trong lĩnh vực giáo dục, phát triển kỹ năng lãnh đạo một cách đa dạng và thân thiện. Chúng tôi hợp tác với những cá nhân và tổ chức có cùng chí hướng để đạt được mục tiêu là cung cấp cho những người thụ hưởng các kỹ năng cần thiết để mang lại sự thay đổi tích cực trong cộng đồng. Canopy Nepal nhằm mục đích tạo ra một môi trường để các cá nhân có thể lựa chọn trang bị cho mình những kỹ năng quan trọng sẽ theo họ suốt quãng đời sau này. Chúng tôi dự định thúc đẩy sự hiểu biết liên văn hóa giữa các nhóm bằng nhiều phương tiện của các chương trình khác nhau.

 

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam