Toidayhoc Việt Nam là website thương mại điện tử về lĩnh vực giáo dục. Chúng tôi tạo ra nền tảng kết nối người học với trung tâm dạy nghề, kỹ năng, kiến thức. Học viên đăng ký học thông qua chúng tôi sẽ được hưởng những quyền lợi: hỗ trợ cho vay đi học thông qua công ty tài chính – Tư vấn chỗ làm việc phù hợp sau khi học xong – Đặc biệt chúng tôi có hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho học viên.

1324standeet2

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam