featured image

Promoting Innovative Entrepreneurship in Viet Nam: An Ecosystem Diagnostic

Báo cáo là một bản ‘chẩn đoán’ về hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị cụ thể giúp cải thiện điều kiện phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Tóm tắt nội dung:

Nội dung báo cáo bao gồm 4 phần:

1. Tổng quan về khu vực tư nhân Việt Nam với trọng tâm là sự năng động của thị trường.

2. Phân tích tầm quan trọng của ý tưởng, kỹ năng và công nghệ trong việc góp phần hình thành các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Đánh giá tình hình hỗ trợ của nhà nước và nguồn vốn đầu tư tư nhân xuyên suốt vòng đời doanh nghiệp.

4. Phân tích các khung điều kiện phát triển hệ sinh thái.

Báo cáo nhận định rằng chất lượng tổng thể và mức độ hỗ trợ của nhà nước vào khởi nghiệp tương đối thấp; các nhà sáng lập thường gặp khó khăn trong các khía cạnh then chốt của kinh doanh như phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường, chiến lược tăng trưởng và xây dựng đội ngũ; và nguồn vốn mạo hiểm phụ thuộc nhiều vào các quỹ và nhà đầu tư nước ngoài và có khoảng trống trong tài chính giai đoạn đầu.

Xem toàn bộ báo cáo tại:

Nguồn: The World Bank