MKbiotech

  • Chủ dự án: Min Kyu Kim

 

Phương tiện sản xuất, nuôi cấy trong ống nghiệm (6 loại)

  • Để xử lý và rửa tế bào trứng
  • Để bảo quản tạm thời tế bào trứng khi thực hiện OPU
  • Đối với sự trưởng thành trong ống nghiệm của noãn bào
  • Để rửa tinh dịch đông lạnh sau khi rã đông
  • Để thụ tinh trong ống nghiệm của tế bào trứng trưởng thành
  • Đối với nuôi cấy trong ống nghiệm của noãn bào được thụ tinh

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam