Khảo sát đánh giá lớp tập huấn Lãnh đạo Khởi nghiệp

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam