Các dự án tham gia Sàn Giao dịch và đầu tư khởi nghiệp 2016 (cập nhật)

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam