Học Bổng MBA Du Học Tại Western Sydney – Australia 2016

ImageHandler
Đại học Western Sydney – Australia công bố chương trình học bổng MBA dành cho các học viên Việt Nam.
Chương trình bắt đầu từ tháng 4 năm 2016. Chi tiết chương trình vui lòng download tại đây. Link đăng ký https://docs.google.com/forms/d/1e4rwmT4TEdGBYYEUagm6BQcWt9ODyLLA1kMUGpCRluI/viewform?c=0&w=1

Giới thiệu về Chương trình MBA tại đây

About us
BSSC is the only organization in Vietnam offering specialized support services to young start-ups. We offer help with finance, material facilities, consultation, training, trade promotion and other services.
(Tiếng Việt) Ngôn ngữ: