Dong A

Thành viên Hội đồng Cố vấn – Chuyên gia Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ
Tham gia chương trình Ngày hội Khởi nghiệp T3/2011
Đối tác chính về tín dụng – ngân hàng

About us
BSSC is the only organization in Vietnam offering specialized support services to young start-ups. We offer help with finance, material facilities, consultation, training, trade promotion and other services.
(Tiếng Việt) Ngôn ngữ: