Để lập phương án tài chính sơ bộ cho một dự án, các Anh/chị vui lòng nhập đầy đủ các thông số của dự án và bấm “Kết quả” để xem tính hiệu quả của phương án   1. Giá bán 1 sản phẩm: (*bắt buộc nhập) 2. Giá vốn 1 sản phẩm (bao gồm tất cả các khoản chi phí TRỰC TIẾP tạo nên sản phẩm, chi phí này sẽ tăng tương ứng với số lượng sản phẩm tạo…