Định nghĩa: Dự án cá thể/hộ gia đình là dự án được thực hiện bởi 01 người, hoạt động kinh doanh theo mô hình cá thể – hộ gia đình và thỏa mãn đồng thời các điều kiện tiên quyết dưới đây: Độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi Cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh (có hộ khẩu hoặc KT3); Có đầy đủ tư cách công dân, đủ năng lực hành vi dân sự;